Câu hỏi 1: Thời gian sự dụng đất huyệt mộ là bao lâu?

Thời gian sử dụng đất huyệt mộ tại dự án Hoa Viên Nghĩa Trang là lâu dài theo Luật đất đai. Trừ một số trường hột ngoại lệ bất đắt dĩ như thiên tai, lũ lụt , chiến tranh… xảy ra.

0788.45.45.44